§ 1
Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy pod adresem: https://www.webdevinsider.pldajacy Kupującemu uprawnienie do Złożenia Zamówienia i dokonania płatności;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, sporządzony w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 z późń. zm.);
 3. Sprzedający/Usługodawca – Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-004) Aleja Wojciecha Korfantego 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480462, NIP: 5272700754, REGON: 14688094700000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych w całości wpłacony;
 4. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolność bądź ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zdolna do dokonywania czynności  prawnych w Sklepie, w tym do zawierania Umów, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, w rozmienieniu art. 331 KC, która składa Zamówienie i na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zdolną do dokonywania czynności w Sklepie, w tym do zawierania Umów, który dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej w Sklepie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 KC;
 6. Platforma Edukacyjna – platforma pod adresem https://edu.webdevinsider.pl, na której po  dokonaniu płatności Zamówienia udostępniany jest Klientowi Kurs;
 7. Produkt – treść cyfrowa  wytwarzana i dostarczana przez Sprzedającego w postaci cyfrowej, niezapisana na materialnym nośniku, za zapłatą Ceny dokonanej poprzez Sklep, w szczególności: Kurs udostępniany na Platformie Edukacyjnej, E-book udostępniany na adres poczty elektronicznej Klienta oraz inna treść prezentowana w Sklepie;
 8. Kurs – Produkt mogący stać się przedmiotem Umowy, prezentowany w Sklepie, udostępniany Klientowi po dokonaniu płatności na Platformie Edukacyjnej;
 9. E-book – Produkt w postaci książki w wersji elektronicznej zapisanej w formacie .pdf, prezentowanej w Sklepie, udostępnianej Klientowi po dokonaniu płatności na podany przez niego, przy składaniu Zamówienia, adres poczty elektronicznej;
 10. Zamówienie oferta zawarcia Umowy, w rozumieniu KC, składana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, która zawiera co najmniej wszystkie wymagane dane do złożenia Zamówienia, która wiąże Klienta od chwili jej wysłania;
 11. Hasło ciąg określonych znaków, konieczny do uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany indywidualnie przez Klienta w celu aktywacji Konta;
 12. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późń. zm.);
 13. Klauzula – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przedstawiona Klientowi w odniesieniu do zawieranej Umowy, marketingu, w tym przesyłania Newslettera, oraz reklamacji, która spełnia wymogi RODO;
 14. Konto zbiór informacji przechowywanych i administrowanych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego w ramach prowadzenia Sklepu dotyczących danego Klienta, umożliwiające dostęp do Produktów na Platformie Edukacyjnej;
 15. Login – adres poczty elektronicznej Klienta podawany podczas składania Zamówienia, umożliwiający dostęp do Platformy Edukacyjnej, niezmienny w procesie składania Zamówień  i korzystania z Produktów;
 16. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy, przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną;
 17. Potwierdzenie zamówienia – informacja wysłana przez Sprzedającego, potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego dotycząca konkretnego Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie;
 18. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawarta między Sprzedającym a Klientem, zgodna z Regulaminem, dotyczącą konkretnego Zamówienia, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 19. Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiająca wybór i zakup Produktu, obsługę Platformy Edukacyjnej, jak również usługa dostarczania Użytkownikowi Newslettera, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul;
 20. Użytkownik – Klient posiadający Konto na Platformie Edukacyjnej;
 21. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w następujący sposób:
  1. pisemnie: Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice;
  2. elektronicznie: kontakt@webdevinsider.pl.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczanych wzorów, formularzy, klauzul, logotypów, Regulaminu, Polityki prywatności, Polityki plików „cookies” oraz Produktów należą do Sprzedającego.
 4. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu, w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie przeglądania treści udostępnionych w ramach Sklepu;
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia;
  3. założenie i prowadzenia Konta Klienta;
  4. Dostarczanie za zgodą Klienta Newslettera.
 5. Cel Kursu: dostarczenie treści edukacyjnych dla web developerów i programistów celem podniesienia ich kompetencji zawodowych.
 6. Funkcjonalność Kursu: dostęp do Kursu wymaga zalogowania do Platformy Edukacyjnej, Kurs zostaje udostępniony po dokonaniu płatności. Dostęp do Kursu jest nieograniczony czasowo, chyba, że co innego wynika z treści konkretnej Umowy. Zakup Produktów i dostęp do Platformy Edukacyjnej wymaga zachowania wymagań technicznych określonych w Regulaminie. Obsługa Platformy Edukacyjnej, Konta i korzystanie ze środków porozumienia się na odległość w celu zawarcia Umowy są bezpłatne. Koszty połączenia internetowego ze Sklepem są ustalane przez indywidualnie przez operatorów, z usług których korzysta Klient.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim Płatności dokonywane są w walucie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 
Zasady Ogólne Sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów przybierających postać Kursów, E-booków lub innych produktów prezentowanych w Sklepie oraz świadczy na rzecz użytkowników bezpłatne usługi wskazane w §2 ust. 4.
 2. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Sklepu przy użyciu udostępnionych wzorów i formularzy. Złożenie zamówienia z obejściem ich użycia nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Ceny Produktów podawane są w walucie polskiej i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki publicznoprawne, w tym podatek VAT. Cena brutto, zawierająca należny podatek VAT, podawana jest każdorazowo w Podsumowaniu Zamówienia.
 4. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w  Sklepie, w szczególności w zakresie:
  1. Produktów dostępnych w Sklepie, w tym do ich dodawania oraz usuwania;
  2. Cen;
  3. zasad składania Zamówień;
  4. metod płatności;
  5. sposobów dostawy;
  6. administrowania Kontem.
   Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą dokonania powyższych zmian.
 6. Sprzedający uprawniony jest do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Szczególnym rodzajem akcji promocyjnej jest przedsprzedaż Towaru pozwalająca na zakup Towaru w niższej cenie z przesuniętym w czasie terminem dostępu do Produktu. Do przedsprzedaży nie stosuje się §4 ust. 6 Regulaminu. Kupujący otrzymuje potwierdzenie Zamówienia wraz z informacją o dacie dostępu do Towaru.
 7. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu oraz Platformy Edukacyjnej wymaga posługiwania się:
  1. urządzeniem z podstawowym systemem operacyjnym, z pamięcią operacyjną min. 1GB, z wyświetlaczem o rozdzielczości min. 768x1024px, z możliwością odtwarzania dźwięku oraz dostępem do Internetu (minimalna przepustowość łącza powinna wynosić 8 Mb/s), wyposażonym w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox - wersja 70+, Google Chrome 79+, Microsoft Edge - wersja 44+, Safari 13+;
  2. aktywnym adresem poczty elektronicznej.
 8. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu zalecane jest korzystanie z urządzeń zaopatrzonych w legalne oprogramowanie, program ochrony antywirusowej, ze wszelkimi dostępnymi aktualizacjami systemu.
 9. Kupującemu zakazuje się w ramach korzystanie ze Sklepu:
  1. podejmowania działań mających na celu zakłócanie jego funkcjonowania Sklepu, platformy bądź serwisów Sprzedającego;
  2. utrudnianie korzystania innym Kupującym bądź Sprzedającemu;
  3. przesyłania na którymkolwiek z etapów Zamówienia, wykonywania Umowy lub kontaktu ze Sprzedającym treści niezamówionych, w tym marketingowych;
  4. przesyłania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  5. wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie w celach sprzecznych z interesem Sprzedającego lub naruszających jego prawa majątkowe. 

§ 4 
Zamówienia

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedający może zawiesić funkcjonowanie Sklepu z przyczyn technicznych lub w razie wystąpienia Siły Wyższej, w tym na żądanie odpowiednich instytucji lub organów lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient w celu złożenia Zamówienia:
  1. zapoznaje się z Towarem prezentowanym w Sklepie i naciska przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. zapoznaje się z Towarem umieszczonym w Koszyku oraz z Podsumowaniem Zamówienia i potwierdza Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”;
  3. wypełnia formularz w zakresie danych wymaganych do realizacji Zamówienia obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Kupujący może opcjonalnie podać dane do wystawienia faktury VAT obejmujące nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP;
  4. Zapoznaje się i potwierdza akceptację Regulaminu Sklepu, Polityki Prywatności i plików „cookies”, Klauzuli informacyjnej do działań marketingowych oraz wyraża zgodę na warunki odstąpienia od umowy oraz naciska przycisk „Zamawiam i płacę”;
  5. wprowadza dane do płatności obejmujące numer karty kredytowej bądź debetowej, datę jej wygaśnięcia oraz kod CVC i naciska przycisk „Płacę <kwota>”.
 4. Spełnienie powyższych przesłanek poczytuje się za zawarcie Umowy.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający informuje Klienta o statusie Zamówienia i przesyła na podany adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 6. W momencie zawarcia Umowy  Kurs będzie udostępniany Kupującemu na  Platformie Edukacyjnej pod adresem https://edu.webdevinsider.pl Sprzedający po uzyskaniu zapłaty niezwłocznie udostępnia Klientowi dane do logowania w postaci linku do https://edu.webdevinsider.pl, na której Klient wpisuje Login i indywidualnie ustalone Hasło.
 7. Sprzedający w odrębnej wiadomością przesyła Klientowi fakturę VAT na podany adres e-mail.
 8. Klient jest związany swoim Zamówieniem od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego i nie ma prawa do jego jednostronnej modyfikacji.
 9. Sprzedający ma prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. Odmowa nie przysługuje po potwierdzeniu Zamówienia.
 10. Stan związania Zamówieniem ustaje:
  1. w przypadku braku przesłania Kupującemu potwierdzenia Zamówienia;
  2. w przypadku przesłania informacji odrzuceniu lub anulowaniu Zamówienia;
  3. jeżeli z przyczyn technicznych dostarczenie Towaru jest czasowo lub trwale niemożliwe.
 11. O fakcie niezrealizowania Zamówienia, zgodnie z ust. 9 i 10 Sprzedający zawiadamia Klienta.
 12. Na treść Umowy składa się Regulamin, Polityka Prywatności i plików "cookies", Zamówienie oraz potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.

§ 5 
Konto

 1. Konto Klienta zakładane jest automatycznie po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego na Platformie Edukacyjnej.
 2. Loginem do Konta jest  adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Hasło do Konta jest ustalane indywidualnie przez Klienta w celu aktywacji Konta.
 4. Brak dostępu do Konta uniemożliwia korzystanie z Produktu.
 5. Zarządzanie Kontem stanowi nieodpłatną Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego Konta, w tym celu przesyła stosowne żądanie Sprzedającemu.
 7. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta, jeżeli działanie Użytkownika naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i dbania o poufność Loginu i Hasła, które są technicznymi środkami ochrony Produktów.
 9. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. W  każdym stwierdzonym przypadku przekazania osobie trzeciej Loginu lub/i Hasła w celu uzyskania przez nią dostępu do Produktu, Sprzedający ma prawo dochodzić od Klienta równowartości powstałej szkody oraz utraconego zysku na zasadach ogólnych KC. W każdym przypadku utraty dostępu do Konta Klient zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

§ 6 
Dostawa i płatność

 1. Dostawa Towaru następuje za pomocą środków porozumiewania na odległość, w przypadku:
  1. Kursu – za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej po zalogowaniu się do Konta;
  2. E-booka – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 2. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem Sklepu.
 3. Płatności obsługiwane są przez Stripe, Inc. Attn: Legal Notices (IP), 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 4. Płatność dokonywana jest wyłącznie z wykorzystaniem karty kredytowej bądź debetowej.
 5. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta.
 6. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

§ 7
Reklamacje

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o nieprawidłowościach powstałych przed, w trakcie lub po złożeniu Zamówienia. W razie braku otrzymania potwierdzenia Zamówienia lub danych do logowania, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia tego faktu, Sprzedający zobowiązuję się skontaktować z Klientem w celu usunięcia nieprawidłowości.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane wskazane przy składaniu Zamówienia, oznaczenie i datę realizacji Zamówienia oraz opis problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 4. W razie działania Siły Wyższej, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Klientem, w celu podjęcia decyzji o:
  1. częściowej realizacji Umowy i rozwiązaniu jej w pozostałej części;
  2. zmianie Zamówienia w całości lub części;
  3. rozwiązaniu w całości Umowy.

§ 8 
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Za zgodną wolą Stron Umowa może być w każdej chwili rozwiązana.
 3. Sprzedający przyznaje Klientowi prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Odstąpienie winno przybrać formę pisemną, listowną lub mailową na adres: kontakt@webdevinsider.pl. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi wpłacone środki, zgodnie z metodą płatności, która została przewidziana w trakcie składania Zamówienia. Wzór odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (Gwarancja Satysfakcji).
 4. Konsumentowi po złożeniu Zamówienia nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.). Klient jest o tym fakcie informowany przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.

§ 9 
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-004) Aleja Wojciecha Korfantego 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480462, NIP: 5272700754, REGON: 14688094700000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych w całości wpłacony. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane ze złożeniem Zamówienia, realizacji Umowy, obsługą Konta oraz udziału w usłudze Newsletter.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej. 
 3. Sprzedający może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie, zgodnie z art. 28 RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie Zamówienia i utworzenie Konta. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 5. Dane osobowe Sprzedający przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedającego, w tym m.in. do podmiotów obsługujących płatności (obcenie: Stripe, Inc. Attn: Legal Notices (IP), 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), podmiotów świadczących obsługę prawną i kadrową, podmiotów świadczących obsługę księgową, audytorską i rachunkową (obecnie: GLC ACCOUNTING Sp.  z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice), Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe poczty elektronicznej dla Sprzedającego, zakładów ubezpieczających, podmiotów świadczących usługi ochrony mienia i osób dla Sprzedającego; podmiotów świadczących o, podmiotów świadczących usługi IT dla Sprzedającego, sądy, organy administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe przekazywane mu w ramach składania Zamówienia oraz formularza zapisu na Newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych (Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) w ramach korzystania przez Sprzedającego z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 7. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez operatora Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Każdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.
 11. W oparciu o dane osobowe Kupujących, Sprzedający nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, o których mowa w  art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji. Nadto dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez Kupującego Konta w Sklepie, nie dłużej niż 5 lata od likwidacji Konta w Sklepie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedającego dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych, podatkowych lub administracyjnych czas przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 14. Kupujący ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 15. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

§ 10 
Obowiązywanie Regulaminu

 1. Sprzedający zamieszcza aktualną wersję regulaminu pod adresem https://www.webdevinsider.pl w zakładce „Regulamin”.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Klient jest związany postanowieniami Regulaminu, który zaakceptował przy składaniu konkretnego Zamówienia.
 5. Sprzedawca może dokonywać w każdym czasie jednostronnych zmian w Regulaminie, które wiążą Klienta od dnia ich wejścia w życie.

§ 11 
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedający może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego.
 3. Strony mają obowiązek informowania się wzajemnie o zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania za doręczone pism, oświadczeń lub informacji o Zamówieniu wysłanych na nieaktualne dane kontaktowe.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, które jest warunkowane działaniem Siły Wyższej.
 5. Klient nie może bez zgody Sprzedającego przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotów trzecich.
 6. Konsument ma ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi ma prawo zwrócić się do:

  a) stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

  b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

  c) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresemhttp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 7. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Kupującym, niebędącym Konsumentem, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sąd właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Pobierz: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (PDF)