§ 1
Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy pod adresem: https://www.webdevinsider.pl i jego rozszerzeniami dający Kupującemu uprawnienie do Złożenia Zamówienia i dokonania płatności;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, sporządzony w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 z późń. zm.) oraz ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) (dalej: UoPrKon);
 3. Sprzedający/Usługodawca – Studio Sidekicks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-004) Aleja Wojciecha Korfantego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000480462, NIP: 5272700754, REGON: 14688094700000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych w całości wpłacony;
 4. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolność bądź ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zdolna do dokonywania czynności prawnych w Sklepie, w tym do zawierania Umów, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, w rozmienieniu art. 33(1) KC, która składa Zamówienie i na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zdolną do dokonywania czynności w Sklepie, w tym do zawierania Umów, który dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej w Sklepie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) KC;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Platforma Edukacyjna – platforma pod adresem https://edu.webdevinsider.pl i jego rozszerzeniami, administrowania przez Sprzedającego, na której po dokonaniu płatności Zamówienia udostępniany jest Klientowi Kurs;
 8. Produkt – treść cyfrowa wytwarzana i dostarczana przez Sprzedającego w postaci cyfrowej, niezapisana i niedostarczana na materialnym nośniku, za zapłatą Ceny dokonanej poprzez Sklep, w szczególności: Kurs udostępniany na Platformie Edukacyjnej, E-book udostępniany na adres poczty elektronicznej Klienta oraz inna treść cyfrowa prezentowana w Sklepie;
 9. Kurs – Produkt mogący stać się przedmiotem Umowy, prezentowany w Sklepie, udostępniany Klientowi po dokonaniu płatności na Platformie Edukacyjnej;
 10. E-book – Produkt w postaci książki w wersji elektronicznej zapisanej w formacie .pdf, prezentowanej w Sklepie, udostępnianej Klientowi po dokonaniu płatności na podany przez niego, przy składaniu Zamówienia, adres poczty elektronicznej;
 11. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy, w rozumieniu KC, składana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, która zawiera co najmniej wszystkie wymagane dane do złożenia Zamówienia, która wiąże Klienta od chwili jej wysłania;
 12. Hasło – ciąg określonych znaków, konieczny do uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany indywidualnie przez Klienta w celu aktywacji Konta;
 13. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360);
 14. Klauzula – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przedstawiona Klientowi w odniesieniu do zawieranej Umowy, marketingu, w tym przesyłania Newslettera, oraz reklamacji, która spełnia wymogi RODO;
 15. Konto – zbiór informacji przechowywanych i administrowanych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego w ramach prowadzenia Sklepu dotyczących danego Klienta, umożliwiające dostęp do Produktów na Platformie Edukacyjnej;
 16. Login – adres poczty elektronicznej Klienta podawany podczas składania Zamówienia, umożliwiający dostęp do Platformy Edukacyjnej, niezmienny w procesie składania Zamówień i korzystania z Produktów;
 17. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy, przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika za pomocą Klauzul;
 18. Potwierdzenie zamówienia – informacja wysłana przez Sprzedającego, potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego dotycząca konkretnego Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie;
 19. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawarta między Sprzedającym a Klientem, zgodna z Regulaminem, dotyczącą konkretnego Zamówienia, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 20. Usługa – usługa cyfrowa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oparta na dostępie warunkowym, umożliwiająca wybór i zakup Produktu, obsługę Platformy Edukacyjnej, utrzymanie Konta oraz dostęp i korzystanie z Produktów, w tym Kursu;
 21. Użytkownik – Klient posiadający Konto na Platformie Edukacyjnej;
 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w następujący sposób:
  1. pocztą tradycyjną na adres: Studio Sidekicks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Aleja Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice;
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@webdevinsider.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.webdevinsider.pl/kontakt;
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 791 588 903;
  4. za pośrednictwem aplikacji Messenger: https://www.facebook.com/webdevinsider/ (opcja "Wyślij wiadomość") – wyłącznie dla Klientów posiadających konto i zalogowanych w aplikacji;
  5. za pośrednictwem aplikacji Instagram: https://www.instagram.com/webdevinsider/ (opcja „Wiadomość”) – wyłącznie dla Klientów posiadających konto i zalogowanych w aplikacji.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu oraz Platformy Edukacyjnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczanych wzorów, formularzy, klauzul, logotypów, Regulaminu, Polityki prywatności, Polityki plików „cookies” oraz Produktów należą do Sprzedającego.
 4. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu oraz Platformy Edukacyjnej, w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  1. umożliwienie przeglądania treści udostępnionych w ramach Sklepu;
  2. umożliwienie złożenia Zamówienia;
  3. założenie, administrowanie oraz utrzymanie Konta Klienta;
  4. dostarczanie za zgodą Klienta Newslettera.
 5. Cel Kursu: dostarczenie treści edukacyjnych dla web developerów i programistów celem podniesienia ich kompetencji zawodowych.
 6. Funkcjonalność Kursu: dostęp do Kursu wymaga zalogowania do Platformy Edukacyjnej, Kurs zostaje udostępniony po dokonaniu płatności wyłącznie na Platformie Edukacyjnej. Dostęp do Kursu jest nieograniczony czasowo, chyba, że co innego wynika z treści konkretnej Umowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 12. Zakup Produktów i dostęp do Platformy Edukacyjnej wymaga zachowania wymagań technicznych określonych w Regulaminie. Obsługa Platformy Edukacyjnej, Konta i korzystanie ze środków porozumienia się na odległość w celu zawarcia Umowy są bezpłatne. Koszty połączenia internetowego ze Sklepem są ustalane przez indywidualnie przez operatorów, z usług których korzysta Klient.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim Płatności dokonywane są w walucie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Zasady Ogólne Sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów przybierających postać treści cyfrowych, w tym Kursów, E-booków lub innych produktów prezentowanych w Sklepie oraz świadczy na rzecz użytkowników bezpłatne usługi wskazane w §2 ust. 4.
 2. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Sklepu przy użyciu udostępnionych wzorów i formularzy. Złożenie zamówienia z obejściem ich użycia nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Ceny Produktów podawane są w walucie polskiej i zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki publicznoprawne, w tym podatek VAT. Łączna Cena brutto, zawierająca należny podatek VAT, podawana jest każdorazowo w Podsumowaniu Zamówienia.
 4. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu i przesyłania ich na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Sklepie z ważnych powodów, w szczególności w zakresie:
  1. Produktów dostępnych w Sklepie, w tym do ich dodawania oraz usuwania;
  2. Cen;
  3. zasad składania Zamówień;
  4. metod płatności;
  5. sposobów dostawy;
  6. administrowania Kontem.
  Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą dokonania powyższych zmian. Sprzedający uprawniony jest do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Szczególnym rodzajem akcji promocyjnej jest przedsprzedaż Towaru pozwalająca na zakup Towaru w niższej cenie z przesuniętym w czasie terminem dostępu do Produktu. Do przedsprzedaży nie stosuje się §4 ust. 6 Regulaminu. Kupujący otrzymuje potwierdzenie Zamówienia wraz z informacją o dacie dostępu do Towaru.
 6. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu oraz Platformy Edukacyjnej wymaga posługiwania się(kompatybilność i interoperacyjność konieczna do prawidłowego korzystania z Produktu):
  1. urządzeniem z podstawowym systemem operacyjnym, z pamięcią operacyjną min. 1GB, z wyświetlaczem o rozdzielczości min. 768x1024px, z możliwością odtwarzania dźwięku oraz dostępem do Internetu (minimalna przepustowość łącza powinna wynosić 8 Mb/s), wyposażonym w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox - wersja 70+, Google Chrome 79+, Microsoft Edge - wersja 44+, Safari 13+;
  2. aktywnym adresem poczty elektronicznej.
 7. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu zalecane jest korzystanie z urządzeń zaopatrzonych w legalne oprogramowanie, program ochrony antywirusowej, ze wszelkimi dostępnymi aktualizacjami systemu.
 8. Kupującemu zakazuje się w ramach korzystanie ze Sklepu lub Platformy Edukacyjnej:
  1. podejmowania działań mających na celu zakłócanie jego funkcjonowania Sklepu, platformy bądź serwisów Sprzedającego;
  2. utrudnianie korzystania innym Kupującym bądź Sprzedającemu;
  3. przesyłania na którymkolwiek z etapów Zamówienia, wykonywania Umowy lub kontaktu ze Sprzedającym treści niezamówionych, w tym marketingowych;
  4. przesyłania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  5. wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie w celach sprzecznych z interesem Sprzedającego lub naruszających jego prawa majątkowe.

§ 4
Zamówienia

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod warunkiem oferowania przez Sprzedającego Produktów w Sklepie. Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na założenie Konta na Platformie Edukacyjnej i świadczenia przez Sprzedającego nieodpłatnej Usługi, celem udostępnienia Klientowi zakupionego Produktu.
 2. Sprzedający może zawiesić funkcjonowanie Sklepu oraz Platformy Edukacyjnej z ważnych powodów, z przyczyn technicznych lub w razie wystąpienia Siły Wyższej, w tym na żądanie odpowiednich instytucji lub organów lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient w celu złożenia Zamówienia:
  1. zapoznaje się z Towarem prezentowanym w Sklepie i naciska przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. zapoznaje się z Towarem umieszczonym w Koszyku oraz z Podsumowaniem Zamówienia i potwierdza Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż Zamówienie”;
  3. wypełnia formularz w zakresie danych wymaganych do realizacji Zamówienia obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Kupujący może opcjonalnie podać dane do wystawienia faktury VAT obejmujące nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP;
  4. Zapoznaje się i potwierdza akceptację Regulaminu Sklepu, Polityki Prywatności i plików „cookies”, Klauzuli informacyjnej do działań marketingowych oraz wyraża zgodę na założenie Konta na Platformie Edukacyjnej i rozpoczęcie świadczenia przez Sprzedającego nieodpłatnej Usługi i naciska przycisk „Zamawiam i płacę”;
  5. wprowadza dane do płatności obejmujące numer karty kredytowej bądź debetowej, datę jej wygaśnięcia oraz kod CVC i naciska przycisk „Płacę <kwota>”.
 4. Spełnienie powyższych przesłanek poczytuje się za zawarcie Umowy oraz umowy o świadczenie Usługi.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający informuje Klienta o statusie Zamówienia i przesyła na podany adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 6. W momencie zawarcia Umowy Kurs będzie udostępniany Kupującemu wyłącznie na Platformie Edukacyjnej pod adresem https://edu.webdevinsider.pl Sprzedający po uzyskaniu zapłaty w przewidywanym czasie ok. 24 do 48 godzin udostępnia Klientowi dane do logowania w postaci linku do https://edu.webdevinsider.pl, na której Klient wpisuje Login i indywidualnie ustalone Hasło.
 7. Sprzedający w odrębnej wiadomością przesyła Klientowi fakturę VAT na podany adres poczty elektronicznej.
 8. Klient jest związany swoim Zamówieniem od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego i nie ma prawa do jego jednostronnej modyfikacji.
 9. Stan związania Zamówieniem ustaje:
  1. w przypadku przesłania informacji odrzuceniu lub anulowaniu Zamówienia;
  2. jeżeli z przyczyn technicznych dostarczenie Towaru jest czasowo lub trwale niemożliwe.
 10. O fakcie niezrealizowania Zamówienia, zgodnie z ust. 9 Sprzedający zawiadamia Klienta.
 11. Na treść Umowy składa się Regulamin, Polityka Prywatności i plików "cookies", Zamówienie oraz potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.

§ 5
Konto

 1. Konto założone na Platformie Edukacyjnej służy i warunkuje możliwość korzystania z Kursu. Konto Klienta zakładane jest automatycznie po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego na Platformie Edukacyjnej.
 2. Loginem do Konta jest adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Hasło do Konta jest ustalane indywidualnie przez Klienta w celu aktywacji Konta.
 4. Brak dostępu do Konta uniemożliwia korzystanie z Produktu.
 5. Zarządzanie Kontem i Platformą Edukacyjną stanowi nieodpłatną Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Usługa jest przez Usługodawcę świadczona przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do czasu istnienia Sklepu i/lub Platformy Edukacyjnej.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego Konta, w tym celu przesyła stosowne żądanie Sprzedającemu, a umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poczytuje się za rozwiązaną przez Użytkownika w trybie natychmiastowym
 7. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta, jeżeli działanie Użytkownika naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i dbania o poufność Loginu i Hasła, które są technicznymi środkami ochrony Produktów.
 9. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. W każdym stwierdzonym przypadku przekazania osobie trzeciej Loginu lub/i Hasła w celu uzyskania przez nią dostępu do Produktu, Sprzedający ma prawo dochodzić od Klienta równowartości powstałej szkody oraz utraconego zysku na zasadach ogólnych KC. W każdym przypadku utraty dostępu do Konta Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 5 i 6 każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być przesłane drugiej stronie na adres poczty elektronicznej.
 11. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług i Produktów dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 12. W razie zaprzestania prowadzenia działalności przez Sprzedającego i/lub zaprzestania prowadzenia Sklepu i/lub Platformy Edukacyjnej Sprzedający umożliwi w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia którejkolwiek z powyższej okoliczności pobranie materiałów wideo udostępnionych Użytkownikowi na Platformie Edukacyjnej lub zapewni inną formę korzystania z Produktu. Powyższe stosuje się również w razie rozwiązania umowy o świadczenie, jeżeli Użytkownik w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy zgłosi Sprzedającemu wolę otrzymania materiałów wideo w innej formie niż na Platformie Edukacyjnej.

§ 6
Dostawa i płatność

 1. Dostawa Towaru następuje za pomocą środków porozumiewania na odległość, w przypadku:
  1. Kursu – wyłącznie za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej po zalogowaniu się do Konta;
  2. E-booka – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
 2. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem Sklepu.
 3. Płatności obsługiwane są przez Stripe, Inc. Attn: Legal Notices (IP), 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 4. Płatność dokonywana jest wyłącznie z wykorzystaniem karty kredytowej bądź debetowej.
 5. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta. Zobowiązanie Konsumenta wynikające z umowy trwa do czasu uiszczenia ceny sprzedaży (minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta).
 6. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

§ 7
Weryfikacja autentyczności opinii

 1. Prezentowane w ramach Sklepu opinie o Produkcie zostały wybrane przez Sprzedającego spośród wszystkich, pozytywnych, wystawionych dotąd opinii dotyczących Produktu. Sprzedający każdorazowo weryfikuje czy opinie zostały wystawione przez rzeczywistych Klientów korzystających z Produktu, w ten sposób, że w stosunku do każdego recenzenta Produktu sprawdza faktyczne nabycie lub korzystanie z Produktu, przy czym w przypadku:
  1. wystawienia opinii za pośrednictwem korespondencji mailowej pomiędzy Sprzedającym a recenzentem – Sprzedający weryfikuje czy adres mailowy, z którego została wystawiona opinia jest tożsamy z tym, z którego dokonano nabycia Produktu (w razie rozbieżności Sprzedający dokonuje dalszej weryfikacji zwracając się do recenzenta o wyjaśnienie rozbieżności) oraz czy recenzent posiada wiedzę na temat Produktu wynikającą z korzystania z Produktu;
  2. wystawienia opinii za pośrednictwem aplikacji Instagram lub Messenger- Sprzedający weryfikuje Klienta poprzez jego dane personalne i/lub nazwę konta (w razie rozbieżności Sprzedający dokonuje dalszej weryfikacji zwracając się do recenzenta o wyjaśnienie rozbieżności) oraz wiedzę na temat Produktu wynikającą z korzystania z Produktu.
 2. Oprócz opinii publikowanych przez Sprzedającego w ramach Sklepu, na Platformie Edukacyjnej, Użytkownicy mogą wystawiać opinie na temat Produktu, weryfikacja autentyczności opinii przez Sprzedającego odbywa się w ten sposób, że jedynie Użytkownicy posiadający Konto, którzy dokonali zakupu mają możliwości wystawienia opinii o Produkcie.
 3. Opinia zweryfikowana pod kątem jej autentyczności i pochodzenia od osoby, która korzystała z Produktu oznaczana jest przez Sprzedającego w Sklepie i na Platformie Edukacyjnej jako „Opinia zweryfikowana”. Po kliknięciu na napis ”Opinia zweryfikowana” Klient/Użytkownik może zapoznać się ze sposobem weryfikacji opinii przez Sprzedającego.

§ 8
Reklamacje i Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o nieprawidłowościach powstałych przed, w trakcie lub po złożeniu Zamówienia. W razie braku otrzymania potwierdzenia Zamówienia lub danych do logowania, w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia tego faktu, Sprzedający zobowiązuje się skontaktować z Klientem w celu usunięcia nieprawidłowości.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację dotyczącą Produktu oraz Usługi w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego Studio Sidekicks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-004) Aleja Wojciecha Korfantego 2 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@webdevinsider.pl. Reklamacja powinna zawierać dane wskazane przy składaniu Zamówienia, oznaczenie i datę realizacji Zamówienia, opis problemu, wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 3. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej składającego reklamację. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni uznaje się za uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności z umową Produktu dostarczanego jednorazowo lub w częściach lub Usługi, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu/Usługi z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu/Usługi z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 5. Domniemanie z ust. 4 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Jeżeli Produkt/Usługa nie jest niezgodny z umową, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do go do zgodności z umową. Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu/Usługi do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 7. Sprzedający doprowadza Produkt/Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedający.
 8. Jeżeli Produkt/Usługa jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 6;
  2. Sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 7;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 6 i 7;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu/Usługi niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu lub Usługi zgodnych z umową.
 10. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Produkt/Usługa jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Produktu/Usługi z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu/Usługi z umową jest istotny.
 11. Do odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową stosuje się Rozdział 5b UoPrKon.
 12. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkt/Usługę, ani nie oferuje usług posprzedażnych, za wyjątkiem Usługi.
 13. W razie działania Siły Wyższej, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Klientem, w celu podjęcia decyzji o:
  1. częściowej realizacji Umowy i rozwiązaniu jej w pozostałej części;
  2. zmianie Zamówienia w całości lub części;
  3. rozwiązaniu w całości Umowy.

§ 9
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez konieczności wskazywania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu winno przybrać formę pisemną na adres siedziby Sprzedającego, zgodnie z §1 ust. 3 lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: kontakt@webdevinsider.pl. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wpłacone środki, zgodnie z metodą płatności, która została przewidziana w trakcie składania Zamówienia. Wzór odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, art. 38 ust. 1 UoPrKon nie stosuje się.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Sidekicks Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-004) Aleja Wojciecha Korfantego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000480462, NIP: 5272700754, REGON: 14688094700000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych w całości wpłacony. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane ze złożeniem Zamówienia, realizacji Umowy, obsługą Konta oraz udziału w usłudze Newsletter.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej.
 3. Sprzedający może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie, zgodnie z art. 28 RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie Zamówienia i utworzenie Konta. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 5. Dane osobowe Sprzedający przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedającego, w tym m.in. do podmiotów obsługujących płatności (obcenie: Stripe, Inc. Attn: Legal Notices (IP), 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), podmiotów świadczących obsługę prawną i kadrową, podmiotów świadczących obsługę księgową, audytorską i rachunkową (obecnie: GLC ACCOUNTING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice), Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe poczty elektronicznej dla Sprzedającego, zakładów ubezpieczających, podmiotów świadczących usługi ochrony mienia i osób dla Sprzedającego; podmiotów świadczących o, podmiotów świadczących usługi IT dla Sprzedającego, sądy, organy administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe przekazywane mu w ramach składania Zamówienia oraz formularza zapisu na Newsletter, przekazywane są do systemu MailerLite poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerach na terenie Unii Europejskiej (MailerLite Limited - Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin VAT code: IE3748416JH) w ramach korzystania przez Sprzedającego z systemu mailingowego MailerLite Limited. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 7. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez operatora Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Każdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.
 11. W oparciu o dane osobowe Kupujących, Sprzedający nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji. Nadto dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez Kupującego Konta w Sklepie, nie dłużej niż 5 lata od likwidacji Konta w Sklepie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedającego dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych, podatkowych lub administracyjnych czas przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 13. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 14. Kupujący ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 15. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

§ 11
Obowiązywanie Regulaminu

 1. Sprzedający zamieszcza aktualną wersję regulaminu pod adresem https://www.webdevinsider.pl w zakładce „Regulamin”.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Klient jest związany postanowieniami Regulaminu, który zaakceptował przy składaniu konkretnego Zamówienia.
 5. Sprzedawca może dokonywać zmian w Regulaminie, Polityce Prywatności i plików "cookies" oraz Załącznikach do Regulaminu w szczególności celem ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub zmian technologicznych. O treści zmian każdy Klient i Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego w ramach Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu/Polityki Prywatności i plików "cookies"/Załączników do Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian, zaś Użytkownicy na Platformie Edukacyjnej zostaną dodatkowo powiadomieni na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian przez Sprzedającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian.
 6. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej ma prawo w ciągu 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianach wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać przesłane tradycyjną drogą korespondencyjną na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Po rozwiązaniu umowy świadczenia Usługi dostęp do Platformy Edukacyjnej, w tym Kursu będzie niemożliwy, Użytkownik ma prawo skorzystania z uprawnień, o których mowa w §5 ust. 12.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma miejsce zwykłego pobytu.
 2. Strony mają obowiązek informowania się wzajemnie o zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania za doręczone pism, oświadczeń lub informacji o Zamówieniu wysłanych na nieaktualne dane kontaktowe.
 3. Klient nie może bez zgody Sprzedającego przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotów trzecich.
 4. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi ma prawo zwrócić się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Kupującym, niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sąd właściwy miejscowoze względu na siedzibę Sprzedającego. W pozostałych przypadkach sądem właściwym jest sąd właściwym z uwagi na siedzibę Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Załączniki: